Algemene voorwaarden van MindfulBizz

Artikel 1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen opdrachtgever en MindfulBizz gesloten overeenkomsten en de daarmee verband houdende dienstverlening.
1.2 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn alleen van toepassing indien, uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zijn.

Artikel 2. Offertes, totstandkoming van de overeenkomst
2.1 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van MindfulBizz of - indien geen offerte is uitgebracht- door schriftelijke bevestiging door MindfulBizz en door de opdrachtgever verstrekte opdracht. Tot dat moment is MindfulBizz gerechtigd de aanbieding in te trekken.
2.2 MindfulBizz mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan MindfulBizz heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan MindfulBizz is verstrekt.

Artikel 3. Wijziging /intrekken van opdrachten
3.1 MindfulBizz is gerechtigd tot aanpassing van de leveringstermijn alsmede het honorarium indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht.
3.2 Indien de opdrachtgever intrekt, is hij naar rato van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht tot betaling gehouden. Voorzover van toepassing stelt MindfulBizz het reeds geproduceerde werk beschikbaar aan de opdrachtgever.

Artikel 4. Uitvoering van opdrachten, geheimhouding
4.1 MindfulBizz is gehouden de opdracht naar beste vermogen uit te voeren overeenkomstig het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.
4.2 Voorzover mogelijk verstrekt de opdrachtgever op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de organisatie, procedures /regels en andere voor de opdracht relevante informatie.
4.3 MindfulBizz zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie vertrouwelijk behandelen.

Artikel 5. Termijn van levering
De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. MindfulBizz is gehouden om, zodra het duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is de opdrachtgever daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte te stellen.

Artikel 6. Onderzoek bij aflevering
6.1 De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na levering te onderzoeken of MindfulBizz de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden MindfulBizz spoedig schriftelijk te informeren zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient bedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 14 dagen na aflevering.
6.2 De prestatie van MindfulBizz geldt in ieder geval als deugdelijk als de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt of verwerkt of aan een derde heeft geleverd.

Artikel 7. Prijs en betalingswijze
7.1 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en telefoon- en reiskosten, tenzij schriftelijk anders vermeld.
7.2 Facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd zonder dat ingebrekestelling of aanmaning is vereist.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
MindfulBizz is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan MindfulBizz toerekenbare tekortkoming. MindfulBizz is nooit aansprakelijk voor andere schade, waaronder begrepen bedrijfsschade, vertragingsschade, gederfde winst, uit welke oorzaak dan ook, en door wie ook geleden. In ieder geval is de aansprakelijkheid van MindfulBizz beperkt tot maximaal het bedrag van overeengekomen opdracht (excl. b.t.w.).

Artikel 9. Overmacht
Tekortkomingen van MindfulBizz in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van brand, ongeval, ziekte, maatregelen van overheidswege of andere omstandigheden waarop MindfulBizz geen invloed kan uitoefenen, worden aangemerkt als niet aan MindfulBizz toe te rekenen en geven opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.

Artikel 10. Auteursrechten
10.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt MindfulBizz het auteursrecht op door MindfulBizz beschreven procedures, regels en /of andere geformuleerde teksten. Opdrachtgever verkrijgt het gebruiksrecht van de uitgevoerde opdracht.
10.2 De opdrachtgever vrijwaart MindfulBizz tegen aanspraken van derden op grond van beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten betreffende de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 11. Toepasselijk recht
11.1 De overeenkomst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer wordt beheerst door het Nederlands recht.
11.2 De bevoegde rechter is de rechter van de woonplaats van MindfulBizz arrondissement Amsterdam.
11.3 Alle geschillen en vorderingen waaromtrent geen minnelijke schikking werd bereikt, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de daartoe bevoegde Nederlandse rechter.

Mindfulbizz_logo